Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
Aanstekelijk
View Drag

Algemene Voorwaarden Aanstekelijk B.V.

General Terms

Waarbij Aanstekelijk B.V. diensten en/of leveringen verricht aan haar cliënten/ opdrachtgevers.

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de randvoorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn bij de rechtsverhouding tussen Aanstekelijk B.V. en haar cliënten en maken integraal onderdeel uit van een overeenkomst tussen Aanstekelijk B.V. (Producent) en haar cliënten (Opdrachtgevers).

Artikel 1. Definities
Producent: De contractspartij Aanstekelijk B.V., de gebruikers van deze voorwaarden;
Opdrachtgever: De cliënt en wederpartij van Producent, voor wie Producent als opdrachtnemer in opdracht diensten en/of leveringen verricht;

Overeenkomst Schriftelijk: De tussen Producent en Opdrachtgever gemaakte afspraken, al dan niet neergelegd in een contract; Per aangetekende post mag, maar een email die aantoonbaar is ontvangen voldoet en verdient de voorkeur;

AV: Afkorting voor deze algemene voorwaarden;

Offerte: Alle offertes, schattingen, prijsindicaties en/of gelijkgestelde aanbiedingen van Producent;
Partijen: Producent en Opdrachtnemer samen.
Ontwerp: de synopsis, het scenario, het storyboard, het draaiboek en al hetgeen wat ten grondslag ligt aan een te vervaardigen of te bewerken audiovisueel werk.
Productie: het op basis van een ontwerp vervaardigen of bewerken van een audiovisueel werk;
Audiovisueel werk: een reeks van bewegende beelden dan wel een reeks opvolgende en onderling samenhangende beelden, al dan niet voorzien van geluid en ongeacht de wijze waarop deze zijn vastgelegd

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, contracten en rechtsverhoudingen tussen Producent en Opdrachtgever, waarbij de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze AV binden de Producent slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Producent aan Opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.3 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze voorwaarden.
2.4 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens Opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze AV nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Producent en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes, facturen en Overeenkomst
3.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders overeengekomen. Dat wil zeggen dat het Producent vrijstaat om een offerte in te trekken of inhoudelijk te wijzigen, voordat en (binnen een redelijke termijn) nadat, deze door Opdrachtgever is aanvaard.
3.2 Offertes zijn een schatting en dienen uitsluitend om de Opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de opdracht gemoeide belangen. Aan een dergelijke offerte kan door Opdrachtgever geen rechten worden ontleent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Producent is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Alle offertes van Producent zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij producent schriftelijk anders aangeeft.
3.5 Het kan voorkomen dat additionele kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend; extra reis- en verblijfskosten, rechten die afgedragen dienen te worden aan auteursrechtelijke organisaties zoals Buma/Stemra, etc., niet worden meegenomen in een offerte.

3.6 Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.7 Samengestelde prijsopgaven verplicht Producent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.8 Facturen worden altijd opgemaakt op basis van nacalculatie. Opdrachtgever dient daarom rekening te houden met het feit dat een uiteindelijke factuur zal afwijken van de offerte.
3.9 Offertes en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.10 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van het aanbod van Producent en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en eerst nadat de opdracht schriftelijk door een bevoegd medewerker van Producent is aanvaard.
3.11 Producent kan een opdracht zonder opgaaf van redenen weigeren, ook binnen een redelijke termijn na aanvaarding, en is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade bij Opdrachtgever en/of derden als gevolg van de weigering.
3.12 Indien de acceptatie afwijkt van het aanbod, ook al is dat op ondergeschikte punten, komt er geen overeenkomst tot stand en is Producent niet gebonden, tenzij Producent schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 4. Wijzigingen
4.1 Indien voor dan wel tijdens de uitvoering van de opdracht naar oordeel van Producent blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het nodig is de omvang en/of hoedanigheid van de opdracht en de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zijn partijen verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst.
4.2 Producent is bevoegd om de omvang en/of de hoedanigheid van de te verrichten werkzaamheden eenzijdig te wijzigen of aan te passen indien omstandigheden tijdens de uitvoering een behoorlijke vervulling van de opdracht dreigen te belemmeren of te bedreigen. Producent zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de wijziging.
4.3 Indien Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst, de uitvoering of onderdelen daarvan, wil wijzigen of aanvullen, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk met Producent te overleggen.
4.4 De meerkosten die aan een wijziging of uitbreiding zijn verbonden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders afgesproken. In afwijking hiervan zullen geen meerkosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden indien de wijziging of uitbreiding het gevolg is van een omstandigheid die aan Producent kan worden toegerekend.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst en termijnen
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.

5.2 Is binnen de duur van de overeenkomst met Opdrachtnemer voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen termijn, door welke oorzaak ook, geeft Opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen, tenzij anders is afgesproken.
5.3 Bij dreigende overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Producent Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Artikel 6. Tussentijdse Beëindiging
6.1 Indien Opdrachtgever eenzijdig besluit de overeenkomst te beëindigen, behoudt Producent zich het recht voor om Opdrachtgever de volgende kosten in rekening te brengen:


 • Annulering tot 10 dagen voor aanvang werkzaamheden of start productie: 50% van totale offerte;
 • Annulering vanaf 1 dag voor aanvang werkzaamheden of start productie: 100% van totale offerte;
  Artikel 7. Opschorting en Ontbinding
  7.1 Producent is bevoegd eenzijdig te besluiten haar werkzaamheden op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
  • Blijkt, of indien Producent goede grond heeft te vermoeden, dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na zal kunnen komen;

  • Surseance van betaling wordt aanvraagt en/of wordt verleend, voor Opdrachtgever, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd;
  • Zich omstandigheden voordoen of dreigen voor te doen, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd, of als zich andere omstandigheden voordoen die zodanig van aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  7.2 Bij ontbinding zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  7.3 Als Producent nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  7.4 Bij ontbinding is Opdrachtgever 30% van de offerte als schadevergoeding direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door Producent verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Producent om de gehele schade in rechte te vorderen.
  7.5 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 8. Facturering, Betalingen en Betalingstermijn (30 dagen)
8.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
8.2 De betaling van een factuur van Producent is nooit afhankelijk van een eventuele uitkomst of resultaat van de werkzaamheden.
8.3 Tenzij nadere afspraken zijn gemaakt factureert Producent als volgt:

• 50% van het totaalbedrag binnen 7 dagen na aanvaarding offerte;

• 50% van het totaalbedrag binnen 30 dagen na oplevering materiaal dan wel beëindigen van alle werkzaamheden;
8.4 In aanvulling op hetgeen in 8.3 bepaald, is Producent steeds gerechtigd voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, voorschotten te vragen. Deze worden aan het eind van de opdracht of tussentijds verrekend.
8.5 Indien de laatste opnamedag nog niet bekend is of na 60 dagen vanaf de datum van opdrachtverstrekking, is producent gerechtigd om vanaf de 60e dag de tweede termijn in rekening te brengen.
8.6 Indien de productie buiten de schuld van de producent niet binnen 120 dagen na opdrachtverstrekking kan zijn voltooid, dan is de producent gerechtigd om het restantbedrag vanaf de 120e dag in rekening te brengen.
8.7 Producent kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
8.8 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities dient de factuur, overeenkomstig de vanaf maart 2013 in Nederland geldende wetgeving (gebaseerd op Europese richtlijn), binnen 30 dagen betaald te zijn. Met name voor overheidsinstanties is deze 30 dagen een absolute deadline. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk indien dat in de aanbestedingsdocumenten en in het contract uitdrukkelijk is overeengekomen en indien dit niet kennelijk onbillijk is ten overstaan van Producent.
8.9 Betalingsachterstanden worden uitdrukkelijk gedefinieerd als contractbreuk.
8.10 Indien Opdrachtgever de betalingstermijn van 30 dagen toch overschrijdt, dan is Opdrachtgever automatisch in verzuim en heeft Producent het recht een wettelijke rente te rekenen die gelijk is aan de referentie intrestvoet (basis rente) toegepast door de Europese Centrale Bank + 8%. Bovendien mag Producent direct administratieve kosten in rekening brengen met een minimum van €40. Bovenstaande zonder voorafgaande kennisgeving of aanmaning.
8.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever worden de vorderingen van Producent onmiddellijk opeisbaar.
8.12 Bij het uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke (zoals incassokosten) en feitelijk gemaakte gerechtelijke redelijke kosten met een minimum van 15% over de verschuldigde hoofdsom.
8.13 Zolang Opdrachtgever niet aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan (bijvoorbeeld niet tijdig of niet volledig voldoen aan betalingsverplichtingen), blijven alle rechten die in de meest brede zin van het woord verband houden met de opdracht, bij Producent. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat zolang de Opdrachtgever de factuur niet volledig heeft betaald, de Opdrachtgever niet vrij kan beschikken over een productie en deze niet mag vertonen of anderszins mag gebruiken.

Artikel 9. Uitvoering opdracht - inschakelen derden
9.1 Het staat Producent geheel vrij om de opdracht/overeenkomst volledig naar eigen inzicht uit te voeren en hierbij bijvoorbeeld geheel naar eigen keuze haar eigen werknemers dan wel derden personen en/of bedrijven in te schakelen.
9.2 Aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is hierbij uitgesloten. Producent is door opdrachtgever gemachtigd om algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
9.3 Als Producent bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van door de opdrachtgever zelf geselecteerde derden, berust de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor (de keuze van) deze derden bij Opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectueel eigendom en eigendomsvoorbehoud
10.1 Op alle resultaten van onder meer producties en werkzaamheden en op alle concepten, ideeën en voorstellen van Producent, rusten (auteurs)rechten waaronder, doch niet uitsluitend; volledige en onbeperkte auteursrechten, merkrechten en muziekrechten. Deze rechten berusten bij Producent dan wel bij haar licentiegevers.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, krijgt Opdrachtgever, indien voldaan is aan de voorwaarden van de overeenkomst, een exclusieve licentie om de resultaten van de werkzaamheden van Producent te verveelvoudigen en/of onder eigen naam en als van hem afkomstig openbaar te maken en anderszins te exploiteren, conform de afspraken die daarover zijn opgenomen in de overeenkomst.
10.3 Producent heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, hierbij wordt geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden gebracht.
10.4 Tenzij anders is overeengekomen is Producent gerechtigd om de resultaten van haar werkzaamheden te gebruiken voor haar eigen publiciteit op hun websites, in showreels, voor prijzenfestivals en voor redactionele en museale doeleinden.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Producent tegen alle gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en zal de Producent alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden. Ten aanzien van muziekauteursrechten geldt dat niet de Producent maar Opdrachtgever verantwoordelijk is voor opgave en afdracht van de muziekrechten.
10.6 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.
10.7 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
10.8 Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, Is Opdrachtgever niet gerechtigd om vrij te beschikken over het resultaat van de werkzaamheden van Producent en/of is Producent gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de Opdrachtgever of bij derden weg te (laten) halen, met verhaal van kosten op de Opdrachtgever.
10.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van producent de door producent geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.
10.10 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van producent door producent aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
10.11 Wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van haar verplichtingen, is producent gerechtigd de geleverde zaken, zonder rechtelijke machtiging, terug te nemen.
10.12 Producent heeft jegens een ieder een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Producent uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook, onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de Opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
Artikel 11. Informatie en medewerking
11.1 Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan Producent en is verantwoordelijk voor een tijdige en heldere overdracht van alle informatie en gegevens die volgens Producent noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst.
11.2 Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Producent zijn verstrekt, heeft Producent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
11.3 Indien de werkzaamheden in verschillende fases zullen worden uitgevoerd kan Producent de uitvoering van (onderdelen van) een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of aan eventuele betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 12. Beperkte aansprakelijkheid
12.1 Producent is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid mocht worden verwacht, dan wel opzet of grove schuld.
12.2 De aansprakelijkheid van Producent is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering (bijvoorbeeld productieverzekering) van Producent wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Producent komt. Deze verzekeringen kennen beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.
12.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Producent beperkt tot het bedrag dat Producent aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht en tijdig is voldaan in de 3 maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 5.000.
12.4 Producent is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
12.5 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de voor en tevens namens Producent werkzame personen, zelfstandigen en ondernemingen die voor uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
12.6 Bij het inschakelen van derden, is Producent jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden. Voor het geval Opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart Opdrachtgever Producent voor elke aanspraak van de derde in verband met die aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Producent.
12.7 Voorts gelden de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Producent, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door Producent.
12.8 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Producent in verband met door Producent verrichte werkzaamheden, vervallen zodra een periode van 12 maanden is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
12.9 Producent is niet aansprakelijk voor indirecte schade (bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie).

Artikel 13. Force Majeur (Overmacht)
13.1 Producent is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een van haar verplichtingen, indien de tekortkoming werd veroorzaakt door een verhindering die buiten haar macht lag en dat van haar redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij bij het sluiten van de overeenkomst met die verhindering rekening zou hebben gehouden of dat zij deze of de gevolgen ervan zou hebben vermeden of te boven zou zijn gekomen (overmacht). Hieronder valt bijvoorbeeld maar niet uitsluitend; Oorlog, (natuur)rampen, explosies, brand, bliksem, stakingen, bezettingen, overheidsmaatregelen, etc.
13.2 Indien de tekortkoming te wijten is aan een tekortkoming van een derde die is belast met de uitvoering van de gehele overeenkomst of een gedeelte hiervan, wordt Producent van haar aansprakelijkheid bevrijd, indien zij krachtens het vorige lid hiervan wordt bevrijd en de derde bevrijd zou zijn, indien het bepaalde in dat lid op hem van toepassing zou zijn.
13.3 Indien de overmacht zorgt voor een tijdelijke verhindering in de nakoming van verplichtingen dan heeft Producent het recht haar verplichting tot nakoming op te schorten tot het moment dat de tijdelijke verhindering weer is opgeheven. Tenzij ander overeengekomen zal een opschorting niet langer dan 2 maanden duren.
13.4 Indien geheel of gedeeltelijke nakoming door overmacht niet meer mogelijk is, of wanneer een redelijke termijn om alsnog geheel of gedeeltelijk na te komen is verstreken, zal de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van kosten, schaden of interesten.
13.5 Voor zover Producent bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Producent gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 14 – Garanties, onderzoek en reclames
14.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld en/of de betreffende werkzaamheden door producent zijn uitgevoerd. Daarbij dient onderzocht te worden of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en/of bestelling voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de opdrachtgever producent terstond, doch binnen 1 week, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen.
14.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na de dag van de levering van de bestelling en/of diensten producent schriftelijk en gemotiveerd wijst op de gebreken, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat van de bestelling en/of diensten, in te stemmen en vervalt het klachtrecht, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden een langere termijn voortvloeit.

Artikel 15. Klachten
15.1 Klachten dienen schriftelijk (zie artikel 17; schriftelijke kennisgevingen) te worden bericht aan de directie van Producent en niet aan (alleen) aan een medewerker.
15.2 Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Producent ter zake van klachten en fouten komt te vervallen.
15.3 Producent kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren.
15.4 Producent dient door Opdrachtgever in staat te worden gesteld klachten te controleren.
15.5 Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen vinden over de klacht, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de partij die door de deskundige in ongelijk wordt gesteld, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
15.6 Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is ook dan verplicht het geleverde af te nemen en te betalen.
15.7 Garanties van geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden worden alleen schriftelijk door producent verleend. Gegeven garanties strekken nooit verder, dan de garantie zoals deze door de producent, importeur en/of leverancier wordt gegeven.
15.8 Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft producent de keuze om de desbetreffende producten/diensten op eigen visie en kennis aan te (laten) passen naar wens van de opdrachtgever, alles binnen een redelijke termijn.

Artikel 16. Nietigheid
16.1 De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden laat onverlet de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de gehoudenheid van partijen daaraan.

Artikel 17. Schriftelijke Kennisgevingen
17.1 Schriftelijke kennisgevingen kunnen per email worden verzonden aan info@aanstekelijk.nl. Een email wordt als aantoonbaar ontvangen beschouwd indien u van 1 van de directieleden van Producent een reactie op de desbetreffende email heeft ontvangen.
17.2 Per aangetekende post: Aanstekelijk, t.a.v. de Directie, John M. Keynesplein 12-46, 1066EP Amsterdam.

Artikel 18. Geschillen
18.1 Indien een geschil ontstaat dan zullen partijen eerst proberen dit geschil in der minne op te lossen. Komen partijen er niet uit dan zal, indien en voorzover zinvol, een mediation procedure gestart worden alvorens het geschil via een gerechtelijke procedure op te lossen. De bemiddelingsprocedure is:
• De partij die vindt dat sprake is van een geschil moet de andere partij van dit geschil op de hoogte brengen middels een schriftelijke kennisgeving (zie artikel 15). Deze kennisgeving dient te worden gericht aan de directie van Producent en niet aan een medewerker van Producent. De aankondiging van het geschil moet vermelden waarom Opdrachtgever van mening is dat van een geschil sprake is, wanneer het is ontstaan, en vermeldt de onderwerpen van het geschil.
• Na kennisgeving van geschil zullen partijen samen een mediator kiezen en aanstellen. Als partijen er niet samen uitkomen dan zal Producent een Mediator kiezen;

• Partijen spreken af samen te zullen werken met de Mediator in een poging om het geschil op te lossen en komen overeen dat zij de beslissing van een Mediator zullen naleven;
• De mediation zal worden stopgezet indien het geschil niet is opgelost binnen 10 werkdagen na de benoeming van de mediator;

• Indien specialistische kennis van belang is, mag een Mediator een deskundige inschakelen voor advies. De kosten van een specialist zullen als mediator kosten aangemerkt worden;
• Elke partij heeft een evenredig aandeel in de kosten van het honorarium van de Mediator en alle bijkomende kosten;

• Bij een succesvolle mediation zal de inhoud van een regeling bindend zijn voor de betrokken partijen en de voorwaarden van de regeling hebben voorrang;
• Het staat elke partij vrij om na het beëindigen van een mediation een gerechtelijke procedure te starten.

Artikel 19. Nederlands Recht
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Producent partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
19.2 De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.